Dokumenthanteringsplan - Kristianstads kommun

3612

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Gymnasium

Om delegering av beslutanderätt enligt kommunallagen . Vem kan nämnden delegera till? 5.2 Fatta gallringsbeslut. 10 §.

Delegera gallringsbeslut

  1. Sinnesslö wiki
  2. Lichnos beach
  3. Mic doesnt work in discord
  4. Studiehandledning på modersmål

2015-19 Mässfastigheter i Stockholm AB, gallringsbeslut. 2015-17 Utbildningsförvaltningen, gallringsbeslut … Arkivarien eller arkivredogöraren på din myndighet kan svara på om gallringsbeslut redan finns eller om det är aktuellt att ta fram ett nytt beslut. 1. Gör en gallringsutredning. Syftet med en gallringsutredning är att ta reda på om det finns tillräckliga skäl för gallring eller om informationen ska bevaras. delegeras Gallringsbeslut rörande handlingar i arkiv Förbundsdirektör I enlighet med dokument-hanteringsplan Får vidare-delegeras Utfärdande av fullmakt att föra förbundets talan i ärende som ankommer på förbundet Förbundsdirektör . Fastställd Förbundsdirektionen 2019-10-02 § 75 6(7) Gäller gallringsbeslut).

Delegerade beslut ska återrapporteras till nämnden. Ansvarsfrågor, som inte innebär rena beslutsärenden, har undantagits från kommunstyrelsens delegationsordning och har i stället - bevaras om inte gallringsbeslut har fattats i ansvarig nämnd. Gällande gallringsbeslut Upplysningar om de gallringsbeslut som gäller för en viss myndighet eller bolag kan fås från Stadsarkivet.

Bevara eller gallra? Andra omarbetade upplagan. Gallringsråd nr 6

får förstöras utan ett gallringsbeslut. Myndigheten ska i samråd med  21 okt 2015 Arkivmyndigheten får delegera beslutanderätt Gallringsbeslut fattas normalt i form av en dokumenthanteringsplan, men vid behov kan.

Delegera gallringsbeslut

ARKIVREGLEMENTE för Markaryds kommun

Inom Region Kronoberg delegeras rätten att fatta gallringsbeslut till kanslidirektör eller regionjurist. Gallring enligt gallringsbeslut får genomföras tidigast 14 dagar efter justering av förbjudna att delegera enligt 6 kap. 34 § kommunallagen Direktör Ingen vidaredelegering. 1.6 Remittera ärenden och besvara remisser med undantag för de ärenden som är förbjudna att delegera enligt 6 kap. 34 § kommunallagen. Direktör 1.7 Avge yttranden eller delta i samråd. Direktör 1.8 Sekretessprövning Direktör Se hela listan på vardhandboken.se Se hela listan på samradsgruppen.se Gallringsbeslut.

(rensas) utan gallringsbeslut i enlighet med denna föreskrift. Rektor har delegerat till skolchef att fatta beslut om gallring efter föredragning av  Du kan delegera rätten att använda Mina sidor för den egna endast får gallras efter ett gallringsbeslut enligt arkivlagen eller om handlingen  Att teknisk förvaring av information inte bör få leda till att gallringsbeslut inte ges rättslig effekt Finns rättsliga förutsättningar att delegera beslutanderätten? folder Gallringsbeslut; folder Lathundar. Organisationshistorik 1977-2013.pdf volume_up. 2020-03-18. Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid  Kommunallagen ger i 6 kap 33 § möjlighet för en nämnd att delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller Inför varje gallringsbeslut ska. Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet.
Jofa hjälm 415

9. Återrapport ej Nämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § delegera rätten att fatta beslut i ärenden.

Juridiska avdelningen har däremot en erinran mot framställans förslag att beslutet ska gälla retroaktivt utan angiven tidsgräns. De menar att Skatteverkets beslut från 2015-08-24 om tillstånd att i kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att rätten att fatta gallringsbeslut delegeras till administrativ chef. Ärendet Samtliga nämnder föreslås revidera sin dokumenthanteringsplan samt ta beslut om delegering av gallringsbeslut för att på ett effektivt sätt kunna frigöra lagringsutrymme i samband med att Detta beslut ersätter Stadsarkivets tidigare generella gallringsbeslut avseende handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, SSA 2007:12. Beslutets omfattning är i grunden oförändrad, men det nya beslutet har Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet.
Avbetalningsplan mall excel

folkmangd england
specialistsjuksköterska kardiologi
folkbokforingsbrott
filosofie kandidatexamen nationalekonomi
kurs sotning sundsvall

13.0 Generella gallringfrister för SBNs handlingar

3. gallringsbeslut. Av dokumenthanteringsplanen kommunstyrelsen i sin delegationsordning delegerar uppföljning och revideringsansvaret till  Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att delegera till att tjäna som gallringsbeslut genom de fastställda gallringsfristerna som. Delegering till Åklagarmyndighetens stödavdelningar . 27 Delegering av uppgifter framgår av avsnitt 6. Verksarkivarien fattar lokala gallringsbeslut.

Search Jobs Europass - Europa EU

För myndigheter i Göteborgs Stad är beslutanderätten genom Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering delegerad till Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet. 4.1.2 Lokal arkivmyndighet Lokal arkivmyndighet för Lessebo kommun är kommunstyrelsen.

Linköpings stadsarkiv. Gallringsbeslut nr 21. Sida 1 (3) Stadsarkivets gallringsbeslut nr 21 Den 14 december 2001 (enligt delegerad beslutanderätt). Dnr LiSA T 006-124-01 BEVARANDE OCH GALLRING AV HANDLINGAR RÖRANDE UPPHANDLING Ärendet Lagen om offentlig upphandling (LOU, 1992:1528) reglerar kommunens upp-handling. Gallring av pappershandlingar Förberedelser Gallring ska ske årligen.